Regulamin sklepu internetowego makeupstory.pl

 

Regulamin sklepu internetowego makeupstory.pl

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://makeupstory.pl, zwanego dalej Sklepem Internetowym  prowadzonego przez Sprzedającego, zwanego także zamiennie Usługodawcą, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania ze wszystkich usług Sklepu Internetowego.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

- pod numerem infolinii Biura Obsługi Klienta: +48 888 488 488 czynnym w dni robocze w godzinach 9:00-16:00, koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora sieci, z której wykonywane jest połączenie,

- korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@makeupstory.pl

 

§1 Definicje

1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

2. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego makeupstory.pl;

3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

4. Konto Klienta – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzania danymi osobowymi, stanem złożonych Zamówień, a także składać Zamówienia po zalogowaniu bez konieczności podawania swoich danych osobowych;

5. Rejestracja –jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;

6. Strona – Usługodawca lub Klient;

7. Usługodawca – Piotr Bundz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Piotr Bundz, z siedzibą przy ul. Lecha Kaczyńskiego 7/13, 00-575 Warszawa, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posługujący się numerem NIP: 6030030049 oraz REGON: 360059856, świadczący Usługi za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

8. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.makeupstory.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu.

9. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu.

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą określające jednoznacznie rodzaj i liczbę Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Produkty.

12. Produkt– rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

14. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

15. Dni Robocze – od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy wskazanych w kodeksie pracy.

§2 Ogólne warunki korzystania ze sklepu

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.makeupstory.pl.

2. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:

1)      przedstawienie oferty Sklepu,

2)      możliwość składania Zamówień na Produkty dostępne w ofercie Sklepu Internetowego i zawierania umów sprzedaży na odległość,

3)      informowanie Klienta o bieżącym statusie Zamówienia,

4)      możliwość korzystania z Konta Klienta

Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1- 3 powyżej nie wymaga Rejestracji,

Dostęp do usługi określonej w ust. 1 pkt 4 powyżej wymaga Rejestracji.

3. Klient jest zobowiązany do korzystania z Usług oferowanych przez usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Sklep Internetowy makeupstory.pl prowadzi sprzedaż detaliczną z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

5. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały wprowadzone na rynek polski zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Informacje o Produktach podane w Sklepie Internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

7. W celu korzystania z Usług dostępnych w Sklepie Internetowym niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnyego konta poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem z dostępem do sieci Internet, wyposażonego wprzeglądarkę internetową: MS Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 21.0 lub nowszy, Safari w wersji 6 lub nowszy, Opera w wersji 12 lub nowszej, Google Chrome w wersji 26 lub nowszej, umożliwiającej przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies [oraz plików Java script]. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeśli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

8. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu Internetowego zaleca się aby urządzenie, z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:

1) system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,

2) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),

3) zainstalowanie wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,

4) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java script w przeglądarce internetowej,

5) oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

§3 Składanie i realizacja zamówień

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie dokonać wyboru Produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

3. Złożenie Zamówienia stanowi Ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Usługodawcy przez Klienta.

4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość email albo telefoniczną będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Wraz z otrzymaniem potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży.

5. Klient może składać Zamówienia przez stronę internetową, telefonicznie albo drogą mailową. Zamówienia przez stronę internetową oraz drogą mailową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, niezależnie od tego czy Klient dokonał Rejestracji w Sklepie.

6. Zamówienia realizowane są w Dni Robocze. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone drogą elektroniczną przez Biuro Obsługi Klienta.

7. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty pełnej ceny Produktu oraz opłaty za wybrany sposób wysyłki na rachunek bankowy Sklepu albo w momencie otrzymania potwierdzenia wpłynięcia Zamówienia w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”.

8. W wypadku gdy dane podane w Zamówieniu nie są kompletne, Usługodawca skontaktuje się z Klientem przed wysłaniem mu potwierdzenia wpłynięcia Zamówienia. Jeżeli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Usługodawca ma prawo do anulowania Zamówienia.

9. Do każdej wysyłki dołączony jest dowód zakupu: rachunek lub faktura, według wyboru. Klienta.

10. W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

11. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalonych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Usługodawcy i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

§4 Płatności

1. Wszystkie ceny w Sklepie są podane w złotych polskich i są cenami brutto, tzn. zawierają podatek VAT, lecz nie obejmująkosztów wysyłki.

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić:

1) przelewem bankowym (przedpłata) na rachunek bankowy Usługodawcy podany w potwierdzeniu złożenia Zamówienia. W tytule przelewu należy wpisać numer Zamówienia,

2) za pośrednictwem jednego z udostępnionych sposobów płatności elektronicznych,

3) za pobraniem (przy odbiorze towaru).

§5 Koszt i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie.

2. Towar wysyłany jest za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Istnieje również możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Usługodawcy.

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

4. Klient ponosi koszty dostawy (wysyłki) według stawek określonych w cenniku. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „Dostawa i zwroty”, znajdujący się w stopce strony głównej makeupstory.pl .

§6 Odstąpienie od umowy

1. Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny. Możliwe jest odstąpienie od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

3. Zwrot Produktu do Usługodawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, od złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na adres Usługodawcy. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, chyba że Usługodawca zgodził się je ponieść lub przed zawarciem umowy nie poinformował Konsumenta o tej konieczności.

4. Zwracany produkt powinien być należycie zabezpieczony na czas transportu i zwrócony w stanie niepogorszonym, wraz ze wszystkimi załączonymi akcesoriami oraz dokumentacją. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i jej funkcjonowania.

5. Usługodawca zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.Usługodawca zwróci Konsumentowi koszt związany z najtańszym spośród zawartych w ofercie sposobów dostarczenia Produktu. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania.

6. Formularz odstąpienia od umowy dostępny jest pod linkiem „Dostawa i zwroty”, znajdującym się w stopce strony głównej makeupstory.pl

§7 Procedura reklamacji

1. Produkty posiadają gwarancję producenta lub importera, obowiązującą na terytorium Polski. Okres gwarancji dla każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączonych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Usługodawcy.

2. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827)  oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

3. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.

4. Składając Reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany Produkt [w oryginalnym opakowaniu] wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, pod linkiem „Dostawa i zwroty”, znajdującym się w stopce strony głównej makeupstory.pl .

5. Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia Usługodawcy przez jego upływem.

§8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego jest Usługodawca, który przetwarza je lub zleca ich przetwarzanie zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 z 2002r. poz. 926 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr 100, poz. 1024).

2. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji Umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane tylko podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Produktów do Klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane przekazywane są dobrowolnie.

3. Za odrębną zgodą Klienta dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowo-promocyjnych.

4. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzonych danych:

a) w trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu Konta Klienta,

b) weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres kontakt@makeupstory.pl .

c) Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta Klienta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

§9 Zmiana Regulaminu

1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu ze względu na:

a) zmiany obowiązujących przepisów prawa,

b) zmiany w sposobach dokonywania płatności,

c) zmiany w sposobach realizacji dostaw towarów.

2. Korzystający ze Sklepu zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie sklepu makeupstory.pl.

3. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 1 miesiąca od ich opublikowania w sposób opisany w pkt. 2 powyżej.

4. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

5. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie na stronie głównej Sklepu Internetowego i sporządzić jego wydruk.

§10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) oraz ustawy o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające z wykonywania Umów zawartych między Sklepem a Klientem, który jest Konsumentem, będą rozpatrywanie przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze zm.). Spory wynikające z wykonywania Umów zawartych między Sklepem a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Usługodawcy.

3.Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

4. Prawa wyłączne do treści udostępnionych w Sklepie Internetowym, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, znaków towarowych, wchodzących w ich skład elementów graficznych, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, od których Usługodawca uzyskał stosowne zgody na korzystanie z nich. Zabrania się ich kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu Internetowego bez zgody Usługodawcy.

Data opublikowania regulaminu: 05 01 2017 r.

Dnia 8 czerwca 2017 r. nastąpiła zmiana treści Regulaminu, w celu dostosowania do zmieniających się przepisów.